Đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017 tại Cơ sở II: Những thành quả và định hướng phấn đấu

330

Căn cứ Hướng dẫn số 03/HD-ĐU ngày 30/11/2017 của Đảng ủy Trường ĐH Ngoại thương về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017, vào lúc 13h30 ngày 04 tháng 12 năm 2017, Chi bộ CB-GV Cơ sở II đã tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên và Chi bộ năm 2017.

Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông qua đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có cơ sở đề ra chủ trương, giải pháp, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Qua việc kiểm điểm, đánh giá đảng viên cuối năm với tinh thần thẳng thắn và nghiêm túc, tất cả các đảng viên được kiểm điểm, nhận xét, đánh giá đã nhận thức đúng đắn, đầy đủ hơn tầm quan trọng và tác dụng tích cực về tính chiến đấu của Đảng đối với việc đánh giá, phân loại đảng viên, nhận thức rõ ràng hơn những ưu điểm và khuyết điểm của bản thân để từ đó định hướng cho bản thânphấn đấu, phát huy những mặt tích cực trong những năm tới và khắc phục, hạn chế những tồn tại trong năm qua.

Trong năm qua Chi bộ luôn triển khai thực hiện đầy đủ và có chiều sâu thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng hoặc đến toàn thể đảng viên thông qua các hoạt động triển khai công tác của Nhà trường, các buổi sinh hoạt chuyên đề hàng quý. Bên cạnh đó, Chi bộ luôn coi trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, viên chức và sinh viên tại Cơ sở II với nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục đa dạng và phong phú. Kết quả: 35 cá nhân đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến, điển hình làm theo lời Bác, 03 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể tiên tiến điển hình làm theo lời Bác”; 195 sinh viên đạt “Sinh viên 5 tốt cấp Chi hội”, 92 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp trường”, 01 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp Thành” và 03 tập thể sinh viên 5 tốt.Chi uỷ Chi bộ lãnh đạo Cơ sở II trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác năm và đảm bảo thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, đặc biệt là việc thực hiện Đề án đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Ngoại thương giai đoạn 2015-2017. Trong năm 2017, Chi bộ hoàn thành xuất sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với mọi mặt công tác tại Cơ sở II, các công tác chuyên môn đều đạt và vượt kết quả so với năm trước.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, xây dựng, phát huy tinh thần góp ý thẳng thắn, không vị nể, không tự ái mà hướng đến sự cầu thị, tiếp thu, cuộc họp diễn ra trong không khí đoàn kết mang lại hiệu quả cao về nhận thức ý nghĩa của việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên để từ đó nâng cao nhận thức tư tưởng về tính tổ chức, kỷ luật và năng lực phấn đấu của từng đảng viên trong Chi bộ góp phần khẳng định Chi bộ CB-GV Cơ sở II thực sự là một Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu trong hệ thống tổ chức đảng trường Đại học Ngoại thương.

Loading