Hội nghị Chi bộ Cán bộ – Giảng viên Cơ sở II thực hiện công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016

356

Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/ĐU của Đảng ủy trường Đại học Ngoại thương, ngày 13/12/2016, Chi bộ Cán bộ – Giảng viên Cơ sở II tại tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2016; qua đó Chi ủy, Chi bộ Cán bộ – Giảng viên Cơ sở II có cơ sở để đề ra chủ trương, biện pháp, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế – khuyết điểm trong lãnh đạo điều hành, thực hiện nhiệm vụ Giáo dục – Đào tạo, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi ủy, Chi bộ và đội ngũ cán bộ đảng viên – nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tình hình mới.

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên – Bí thư Chi bộ – Giám đốc Cơ sở II; PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Chi ủy viên – Phó bí thư Chi bộ – Phó Giám đốc Cơ sở II, Ths Phạm Thu Thủy – Chi ủy viên – Phó bí thư Chi bộ – Trưởng Ban Kế hoạch – Tài Chính cùng 32 đảng viên hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ Cán bộ – Giảng viên Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng chỉ đạo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nắm vững tình hình thực tiễn, hội nghị đã tiến hành 2 phiên làm việc độc lập một cách nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công tâm. Tại phiên thứ nhất, các tổ đánh giá đảng viên đã tiến hành đánh giá và dự thảo phân loại đảng viên trong tổ, thảo luận và góp ý dự thảo “Báo cáo kiểm điểm tập thể Chi bộ Cán bộ – Giảng viên Cơ sở II” vàdự thảo “ Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2016”; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể.

Tại phiên làm việc thứ hai toàn thể Chi bộ đã thực hiện việc thảo luận dự thảo đánh giá, phân loại đảng viên toàn của Chi bộ và bình xét kết quả phân loại đảng viên, đồng thời thảo luận và góp ý cho dự thảo “Báo cáo kiểm điểm tập thể Chi bộ Cán bộ – Giảng viên Cơ sở II”, dự thảo “ Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2016” và kết quả đánh giá, phân loại đảng viên của các tổ đảng trước khi tiến hành bỏ phiếu đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng; phân loại đảng viên và bình chọn đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.

Được sự quan tâm, lãnh đạo – chỉ đạo sâu sát của Thường vụ Đảng ủy – Ban Giám hiệu Nhà trường, Chi ủy Chi bộ Cán bộ – Giảng viên Cơ sở II đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016, xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể và triển khai hệ thống, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực công tác. Nắm vững quan điểm của Đảng “giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu, … phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc … với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và thị trường lao động; thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 – khóa XI về“Đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục – Đào tạo”, trong năm 2016, Chi bộ Cán bộ – Giảng viên Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại tp. Hồ Chính Minh đã lãnh đạo Cơ sở II tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh đào tạo cho đất nước nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán gắn kết với xu hướng, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trọng tâm là Tp. Hồ Chí Minh. Năm 2016, tổng số giờ giảng và nghiên cứu khoa học tại Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương vượt định mức so với quy định với các đề tài cấp bộ, đề tài cấp cơ sở và đề tài của sinh viên dự thi cấp bộ, tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục và đào tạo của Cơ sở II trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ trường Đại học Ngoại thương; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cộng sản Việt Nam về giáo dục, đào tạo.

Quá trình triển khai công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên tại Chi bộ Cán bộ – Giảng viên Cơ sở II năm 2016, cấp ủy và lãnh đạo trường Đại học Ngoại thương đã trực tiếp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc chuẩn bị, kiểm điểm, đánh giá, phân loại của tập thể và cá nhân chặt chẽ, chu đáo. Do đó, chất lượng đợt sinh hoạt chính trị đạt hiệu quả, mục tiêu, yêu cầu đề ra. Những vấn đề liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cơ sở II, thực hiện quy chế, hoạt động của cấp ủy, chi bộ; việc thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ; kết quả thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau khi kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và những vấn đề phát sinh sau khi kiểm điểm; kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; kết quả thực hiện “Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh” – nay là “Chỉ thị 05 CT/TW ngày 15/5/2015 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đều được Chi bộ, đảng viên thảo luận, quán triệt sâu sắc. Trong đợt đánh giá này các đồng chí trong Chi ủy và từng đảng viên cũng đưa ra phương hướng và kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế còn tồn tại nếu đó để quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục – đào tạo do Đảng ủy, Ban Giám hiệu giao phó.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và đối chiếu với các quy định, 100% đảng viên Chi bộ Cán bộ – Giảng viên Cơ sở II đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; Chi bộ Cán bộ – Giảng viên Cơ sở II tự đánh giá đạt tiêu chuẩn “Chi bộ trong sạch, vững mạnh năm 2016”; có 03 đảng viên được hội nghị tín nhiệm bầu chọn là đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” gồm: PGS, TS Nguyễn Xuân Minh – Đảng ủy viên – Bí thư Chi bộ – Giám đốc Cơ sở II; PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà – Chi ủy viên – Phó bí thư Chi bộ – Phó Giám đốc Cơ sở II, Ths Phạm Thu Thủy – Chi ủy viên – Phó bí thư Chi bộ – Trưởng Ban Kế hoạch – Tài Chính và 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Loading