Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến cho học viên cao học Huỳnh Cẩm Thụy khóa 25B ngành Quản trị kinh doanh trong thời gian dịch Covid-19

333

Căn cứ các Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của Trường Đại học Ngoại thương về đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Công văn số 707/BGDĐT-GDĐH ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến năm 2021 trong thời gian dịch Covid-19;

Căn cứ Thông báo số 261/TB-ĐHNT ban hành ngày 12/5/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương về việc đánh giá chuyên đề, luận án tiến sĩ cấp cơ sở, cấp trường, luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến năm 2021 trong thời gian dịch Covid-19;

Căn cứ Tờ trình số 183/TTr-QLĐT ban hành ngày 22/6/2021 của Giám đốc CSII Trường Đại học Ngoại thương về kế hoạch tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến tháng 6 năm 2021 tại CSII;

Để công tác đánh giá luận văn thạc sĩ được đảm bảo an toàn cho thành viên Hội đồng, HVCH và những người quan tâm tham dự, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến cho HVCH Huỳnh Cẩm Thụy khóa 25B ngành Quản trị kinh doanh trong thời gian dịch Covid – 19

Tên đề tài: “Ký kết, thực hiện điều khoản thanh toán trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và một số lưu ý đối với doanh nghiệp Việt Nam (HVCH Huỳnh Cẩm Thụy)”
Thời gian tiến hành: 10h00 ngày 26/6/2021
Thành phần tham dự trực tuyến: Các thành viên hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ của HVCH Huỳnh Cẩm Thụy; HVCH Huỳnh Cẩm Thụy, các Thầy Cô và những người quan tâm.
Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm MS TEAM theo đường link sau: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adiSP9fv8p4t9c2vGY61-nKh7MfqHb9KgH__j2jTf8q01%40thread.tacv2/conversations?groupId=02731eee-07c0-431c-be9e-d658dd202e0a&tenantId=588b13a3-653b-4cf7-8ac0-59847eb2dc88
hoặc Team Code: 3qqpoc1
Xin trân trọng cảm ơn!

*****

Mọi hỗ trợ kỹ thuật kết nối và sử dụng phần mềm MS TEAM, xin vui lòng liên hệ cán bộ hỗ trợ kỹ thuật:
1. Chuyên viên Lại Phước Đức: 0938064813
2. Chuyên viên Mai Ngọc Tâm: 0974656887

Loading