Cơ sở II trường đại học ngoại thương tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến cho học viên cao học Trần Năng Đại Phú- khóa 26 ngành Tài chính ngân hàng trong thời gian dịch Covid-19

321

Căn cứ các Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của Trường Đại học Ngoại thương về đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Công văn số 707/BGDĐT-GDĐH ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến năm 2021 trong thời gian dịch Covid-19;

Căn cứ Thông báo số 261/TB-ĐHNT ban hành ngày 12/5/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương về việc đánh giá chuyên đề, luận án tiến sĩ cấp cơ sở, cấp trường, luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến năm 2021 trong thời gian dịch Covid-19;

Căn cứ Tờ trình số 183/TTr-QLĐT ban hành ngày 22/6/2021 của Giám đốc CSII Trường Đại học Ngoại thương về kế hoạch tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến tháng 6 năm 2021 tại CSII;

Để công tác đánh giá luận văn thạc sĩ được đảm bảo an toàn cho thành viên Hội đồng, HVCH và những người quan tâm tham dự, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến cho HVCH Trần Năng Đại Phú-Khóa 26 ngành Tài chính ngân hàng trong thời gian dịch Covid -19

Tên đề tài: “Mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng và sự ổn định tài chính của các Ngân hàng Thương mại ở Việt Nam”

Thời gian tiến hành: 09h00 ngày 26/6/2021

Thành phần tham dự trực tuyến: Các thành viên hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ của HVCH Trần Năng Đại Phú; HVCH Trần Năng Đại Phú, các Thầy Cô và những người quan tâm.

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm MS TEAM theo đường link sau: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adSBTorBQBtgfN3ZSQ6yNp1eZVHstxsOwIp-dipDbpq81%40thread.tacv2/conversations?groupId=473267e6-f0d8-494b-b22a-ff0a205782b6&tenantId=588b13a3-653b-4cf7-8ac0-59847eb2dc88
hoặc Team Code: rrniyut

Xin trân trọng cảm ơn!
*****
Mọi hỗ trợ kỹ thuật kết nối và sử dụng phần mềm MS TEAM, xin vui lòng liên hệ cán bộ hỗ trợ kỹ thuật:
1. Chuyên viên Lại Phước Đức: 0938064813
2. Chuyên viên Mai Ngọc Tâm: 0974656887

Loading