Thông báo số 1522/TB-CSII ngày 12/5/2021 về việc sinh viên tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình dịch bệnh Covid 19

303
1522.12.5.2021 thong bao vv sv tham gia bau cu dai bieu quoc hoi khoa xv va dai bieu hdnd cac cap nhiem ky 2021-2026 trong tinh hinh dich benh covid

Loading