Thông báo số 3217/TB-CSII ngày 14 tháng 09 năm 2021 về Khảo sát tình hình triển khai công tác của giảng viên theo lớp học phần đợt 1 học kỳ i năm học 2021 – 2022

433
3217.14.9.2021 TB-CSII ve TB KS y kien SV ve tinh hinh giang day cua GV theo lop HP HKI NH2021-2021 (Dot 1)

Link khảo sát về tình hình giảng dạy của giảng viên các lớp học phần đợt 1 học kỳ I năm học 2021-2022

Loading