Thông báo Về khảo sát ý kiến của viên chức hành chính, giảng viên và chuyên gia trong việc triển khai các hoạt động đáp ứng yêu cầu công tác ĐBCL năm học 2018-2019

208

1754-tb-ve-khao-sat-y-kien-cua-vchc-gv-va-cg-cong-tac-bcl-nh-2018-2019-1
1754-tb-ve-khao-sat-y-kien-cua-vchc-gv-va-cg-cong-tac-bcl-nh-2018-2019-2
1754-tb-ve-khao-sat-y-kien-cua-vchc-gv-va-cg-cong-tac-bcl-nh-2018-2019-3
1754-tb-ve-khao-sat-y-kien-cua-vchc-gv-va-cg-cong-tac-bcl-nh-2018-2019-4
1754-tb-ve-khao-sat-y-kien-cua-vchc-gv-va-cg-cong-tac-bcl-nh-2018-2019-5
1754-tb-ve-khao-sat-y-kien-cua-vchc-gv-va-cg-cong-tac-bcl-nh-2018-2019-6
1754-tb-ve-khao-sat-y-kien-cua-vchc-gv-va-cg-cong-tac-bcl-nh-2018-2019-7
1754-tb-ve-khao-sat-y-kien-cua-vchc-gv-va-cg-cong-tac-bcl-nh-2018-2019-8
1754-tb-ve-khao-sat-y-kien-cua-vchc-gv-va-cg-cong-tac-bcl-nh-2018-2019-9
1754-tb-ve-khao-sat-y-kien-cua-vchc-gv-va-cg-cong-tac-bcl-nh-2018-2019-10
1754-tb-ve-khao-sat-y-kien-cua-vchc-gv-va-cg-cong-tac-bcl-nh-2018-2019-11
1754-tb-ve-khao-sat-y-kien-cua-vchc-gv-va-cg-cong-tac-bcl-nh-2018-2019-12
1754-tb-ve-khao-sat-y-kien-cua-vchc-gv-va-cg-cong-tac-bcl-nh-2018-2019-13
1754-tb-ve-khao-sat-y-kien-cua-vchc-gv-va-cg-cong-tac-bcl-nh-2018-2019-14
1754-tb-ve-khao-sat-y-kien-cua-vchc-gv-va-cg-cong-tac-bcl-nh-2018-2019-15
1754-tb-ve-khao-sat-y-kien-cua-vchc-gv-va-cg-cong-tac-bcl-nh-2018-2019-16
1754-tb-ve-khao-sat-y-kien-cua-vchc-gv-va-cg-cong-tac-bcl-nh-2018-2019-17
1754-tb-ve-khao-sat-y-kien-cua-vchc-gv-va-cg-cong-tac-bcl-nh-2018-2019-18
1754-tb-ve-khao-sat-y-kien-cua-vchc-gv-va-cg-cong-tac-bcl-nh-2018-2019-19
1754-tb-ve-khao-sat-y-kien-cua-vchc-gv-va-cg-cong-tac-bcl-nh-2018-2019-20
1754-tb-ve-khao-sat-y-kien-cua-vchc-gv-va-cg-cong-tac-bcl-nh-2018-2019-21
1754-tb-ve-khao-sat-y-kien-cua-vchc-gv-va-cg-cong-tac-bcl-nh-2018-2019-22
1754-tb-ve-khao-sat-y-kien-cua-vchc-gv-va-cg-cong-tac-bcl-nh-2018-2019-23

Các form đánh khảo sát:

– Khảo sát dành cho viên chức hành chính. Click vào đây để đánh khảo sát.

– Khảo sát dành cho Giảng viên. Click vào đây để đánh khảo sát.

– Khảo sát dành cho Chuyên gia. Click vào đây để đánh khảo sát.

Loading