Thông báo về thời gian sinh viên trình giảng viên hướng dẫn ký xác nhận khóa luận tốt nghiệp hoàn chỉnh và thời gian sinh viên nộp Khóa luận tốt nghiệp HK2 NH 2019 – 2020 đối với sinh viên Khóa 55, Lớp CN27 TATM và các khóa ghép

699

Loading