Thông báo về thời gian sinh viên trình giảng viên hướng dẫn ký xác nhận Thu hoạch thực tập tốt nghiệp hoàn chỉnh và thời gian sinh viên nộp Thu hoạch thực tập tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 đối với sinh viên Khóa 55 và các khóa ghép

504

Loading