Thông báo Về việc điều chỉnh giá giữ xe sinh viên, học viên cao học, khách vào liên hệ công tác tại Cơ sở II từ 01/05/2019-30/04/2020

364

1608-gia-giu-xe-sinh-vien-hoc-vien-cao-hoc-khach-vao-lien-he-cong-tac-tai-co-so-ii-1
1608-gia-giu-xe-sinh-vien-hoc-vien-cao-hoc-khach-vao-lien-he-cong-tac-tai-co-so-ii-2

Loading