Thông báo về việc hạn chế để xe máy tại sân trường Cơ sở II

294