Thông báo về việc viên chức, sinh viên, khách liên hệ công tác khi ra vào cổng tại Cơ sở II

399