Thông báo Vv mời đơn vị cung cấp dịch vụ Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu

178

1814-tb-vv-moi-dv-cung-cap-dv-tu-van-tham-dinh-ho-so-moi-thau-va-ket-qua-lua-chon-nha-thau-1
1814-tb-vv-moi-dv-cung-cap-dv-tu-van-tham-dinh-ho-so-moi-thau-va-ket-qua-lua-chon-nha-thau-2