Thông báo Vv mời đơn vị tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Sơn chân bàn học, bục giảng ở các phòng học và cải tạo thay thế gạch lót sàn kho sách thư viện tại Cơ sở II”

227

1818-tham-dinh-kq-lua-chon-nhau-thau-goi-thau-thay-the-gach-lot-san-kho-sach-thu-vien-tai-csii-1
1818-tham-dinh-kq-lua-chon-nhau-thau-goi-thau-thay-the-gach-lot-san-kho-sach-thu-vien-tai-csii-2

Loading