CƠ SỞ II TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Thư viện Cơ sở II

– Tài liệu giấy: Sách, báo, tạp chí, luận văn, khóa luận, …
– Tài liệu số: Ebooks, bài báo, luận văn, khóa luận, …

Thư viện trung tâm (Trụ sở chính Hà Nội)

Tài liệu số: luận văn, khóa luận, …

(Xem thêm chính sách phục vụ và hướng dẫn đăng ký đọc, mượn, trả)

Cơ sở dữ liệu

© 2022 Ban Thư viện - Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương.