Ban Kế hoạch Tài chính

1. Lịch sử hình thành, phát triển

Cùng với sự phát triển của Cơ sở II, để đáp ứng yêu cầu quản lý công tác kế hoạch – tài chính Cơ sở II, Hiệu trưởng đã ra quyết định thành lập Ban Kế hoạch – Tài chính từ ngày 01/05/2006, tiền thân được tách ra từ Tổ Quản trị – Tài vụ – Hành chính (thành lập từ tháng 11/2004).

Từ ngày thành lập đến nay, tập thể Ban Kế hoạch – Tài chính luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và không ngừng sáng tạo, cải tiến công tác để luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, theo đúng quy định của Nhà nước, Nhà trường.

Lãnh đạo đơn vị qua các giai đoạn như sau:

  • Từ tháng 11/2004 đến tháng 9/2017 là Bà Phạm Thu Thủy;
  • Từ tháng 10/2017 đến tháng 10/2018 là Bà Vũ Thị Minh Lý;
  • Từ 01/11/2018 đến nay là Bà Vương Thị Nhân.

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1 Chức năng

Quản lý và tổ chức thực hiện công tác kế hoạch và tài chính của Cơ sở II.

2.2 Nhiệm vụ

– Quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến và tổ chức thực hiện công tác kế hoạch – tài chính;

– Tổng hợp kế hoạch hoạt động hàng năm của các đơn vị Cơ sở II;

– Lập dự toán, thực hiện và báo cáo quyết toán tài chính Cơ sở II theo quy định của Nhà nước, Nhà trường;

– Thu học phí, lệ phí và các khoản thu khác theo qui định;

– Chi học bổng, khen thưởng và các khoản phụ cấp cho sinh viên;

– Thực hiện các nghiệp vụ chi hoạt động sự nghiệp như chi trả tiền lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác cho viên chức; thanh toán tiền giảng cho giáo viên, chi phí sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ sở vật chất của trường;….

– Các nghiệp vụ kế toán khác theo qui định.

3. Cơ cấu tổ chức

Hiện nay, Ban Kế hoạch – Tài chính gồm 7 thành viên, trong đó gồm có: Trưởng ban, 1 Phó ban , 5 Chuyên viên.

TT Họ tên Chức vụ Email Số máy nhánh
1 ThS Vương Thị Nhân Phó Trưởng Ban, PT. Ban vuongthinhan.cs2@ftu.edu.vn 841
2 ThS Vũ Thị Minh Lý Phó Trưởng Ban vuthiminhly.cs2@ftu.edu.vn 842
3 Hà Thị Kim Dung Chuyên viên hathikimdung.cs2@ftu.edu.vn 843
4 Lê Thị Thúy An Chuyên viên lethithuyan.cs2@ftu.edu.vn 844
5 ThS Nguyễn Đặng Hồng Anh Chuyên viên nguyendanghonganh.cs2@ftu.edu.vn 845
6 Trần Thị Phương Trinh Chuyên viên tranthiphuongtrinh.cs2@ftu.edu.vn 846
7 Ninh Thị Thương Chuyên viên ninhthithuong.cs2@ftu.edu.vn 847

4. Liên hệ

– Ban Kế hoạch – Tài chính, trường Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 tại TP. Hồ Chí Minh.

– Địa chỉ: Nhà A, tầng trệt, Phòng A002, số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh.

– Email: khtc.cs2@ftu.edu.vn. Điện thoại: 028.35127258 (841, 842, 843, 844, 845, 846, 847)