Ban Thư viện

1421

I. Giới thiệu chung

Tham mưu cho Giám đốc Cơ sở II trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác thư viện và phục vụ bạn đọc theo quy định;

Trình Ban Giám đốc ban hành các hướng dẫn về công tác thư viện, phục vụ bạn đọc;

Bổ sung và quản lý tài liệu, sách báo, cơ sở dữ liệu, khai thác hiệu quả nguồn học liệu;

Biên mục và tổ chức phục vụ; định kỳ bảo trì, kiểm kê, thanh lý những tài liệu hư hỏng, lạc hậu theo quy định;

Thực hiện công tác thư viện theo hướng dẫn của của Thư viện Trung tâm; liên kết với thư viện của các trường đại học, cơ quan, tổ chức trong khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung, phát triển dịch vụ phục vụ nghiên cứu khoa học và cộng đồng.

II. Cơ cấu tổ chức

Ban Thư viện hiện tại có 05 viên chức: 01 Trưởng ban và 01 Phó Trưởng ban, 01 chuyên viên và 02 thư viện viên. Trong đó có 03 thạc sĩ và 02 cử nhân

STT Họ và tên Chức vụ Email Số máy nhánh
1 ThS Bùi Thị Hoàng Oanh Trưởng Ban buithihoangoanh.cs2@ftu.edu.vn 851
2 ThS Bùi Thị Thúy Quyên Phó Trưởng Ban buithithuyquyen.cs2@ftu.edu.vn 853
3 Nguyễn Thị Huế Thư viện viên nguyenthihue.cs2@ftu.edu.vn 854
4 Nguyễn Thị Ngọc Hà Thư viện viên nguyenthingocha.cs2@ftu.edu.vn 301
5 ThS Nguyễn Lê Na Chuyên viên nguyenlena.cs2@ftu.edu.vn 855

III. Liên hệ

– Ban Thư viện, trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh.

– Địa chỉ: Nhà A, tầng 3, Phòng A301, số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh.

– Email: tv.cs2@ftu.edu.vn. Điện thoại: 028.35127254 (851, 853, 854, 855, 301)