Ban Truyền thông và Quan hệ đối ngoại

1423

I. Lịch sử hình thành và phát triển:

Ban Truyền thông và Quan hệ đối ngoại được thành lập theo Quyết định số 2407/QĐ-ĐHNT ngày 09/11/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương.

II. Chức năng:

Tham mưu giúp Giám đốc Cơ sở II trong việc quản lý và tổ chức thực hiện công tác truyền thông, phát triển thương hiệu, quan hệ đối ngoại và thu hút nguồn tài trợ, kết nối cựu sinh viên, đẩy mạnh hoạt động sáng tạo và khởi nghiệp cho sinh viên tại Cơ sở II.

III. Nhiệm vụ:

  1. Xây dựng và trình Giám đốc Cơ sở II ký ban hành các kế hoạch công tác công tác truyền thông; quan hệ hợp tác với các tổ chức và doanh nghiệp; định hướng, giới thiệu việc làm; kết nối cựu sinh viên và thu hút nguồn tài trợ cho Cơ sở II, kết nối doanh nghiệp và cựu sinh viên, đẩy mạnh hoạt động sáng tạo và khởi nghiệp cho sinh viên.
  2. Giúp Giám đốc Cơ sở II trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác công tác truyền thông, phát triển thương hiệu, quan hệ đối ngoại và thu hút nguồn tài trợ;
  3. Hoạch định ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về công tác truyền thông, công tác phát triển thương hiệu, công tác thu hút tài trợ, hợp tác từ cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước, cựu sinh viên của Cơ sở II;
  4. Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Đào tạo, Ban Công tác chính trị và Sinh viên, Ban Đào tạo Quốc tế tổ chức lễ khai giảng, phát bằng cho sinh viên, học viên các chương trình đào tạo của Cơ sở II;
  5. Phối hợp với các đơn vị trong Cơ sở II tổ chức các sự kiện của Cơ sở II; là đầu mối giúp Cơ sở II kết nối với Hội Cựu sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh;
  6. Thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai công tác theo quy định;
  7. Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao;
  8. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công của Cơ sở II.

IV. Cơ cấu nhân sự:

Ban Truyền thông và Quan hệ đối ngoại có 6 thành viên: 01 Trưởng Ban, 01 Phó Trưởng Ban và 04 chuyên viên.

1025-ban-tt-qhdn

TT Họ tên Chức vụ Email Số máy nhánh
1 ThS Lê Giang Nam Trưởng Ban legiangnam.cs2@ftu.edu.vn 808
2 ThS Nguyễn Thị Huỳnh Giao Phó Trưởng Ban nguyenthihuynhgiao.cs2@ftu.edu.vn 809
3 ThS Phạm Hồng Phương Chuyên viên phamhongphuong.cs2@ftu.edu.vn 807
4 ThS Nguyễn Thị Kim Hằng Chuyên viên nguyenthikimhang.cs2@ftu.edu.vn 810
5 Nguyễn Thị Khánh Ly Chuyên viên nguyenthikhanhly.cs2@ftu.edu.vn 306
6 Trần Đình Lâm Anh Chuyên viên trandinhlamanh.cs2@ftu.edu.vn 307

Liên hệ:

– Ban Truyền thông & Quan hệ đối ngoại, trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh.

– Địa chỉ: Nhà A, tầng 1, Phòng A109, số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh.

– Email: ttqhdn.cs2@ftu.edu.vn Điện thoại: 028.35127254 (807, 808, 809, 810, 306, 307)