Bộ môn Cơ sở – Cơ bản

264
  1. Chức năng

Tham mưu cho Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động, công tác của Bộ môn Cơ sở – Cơ bản.

  1. Nhiệm vụ

– Quản lý viên chức thuộc Bộ môn Cơ sở – Cơ bản

– Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học.

– Bố trí giảng viên giảng dạy các môn học được phân công, quản lý, chịu trách nhiệm theo dõi chất lượng giảng dạy và kỷ luật lao động của giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng tại Tp.HCM.

  1. Cơ cấu tổ chức

Ban Chủ nhiệm Bộ môn

Hiện nay Ban Chủ nhiệm Bộ môn gồm có Trưởng Bộ môn và một Phó trưởng Bộ môn. Trưởng Bộ môn phụ trách công tác quản lý chung của Bộ môn và Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động của Bộ môn. Phó Trưởng Bộ môn thực hiện các công tác theo chỉ đạo của Nhà trường và Trưởng Bộ môn.

Trợ lý Bộ môn

Bộ môn có 1 trợ lý Bộ môn thực hiện các công việc hành chính của Bộ môn và các công tác phát sinh theo sự chỉ đạo của Nhà trường và của Ban Chủ nhiệm Bộ môn.

Tổ Bộ môn Toán – Tin

– Môn quản lý: Toán cao cấp, Toán tài chính, Lý thuyết xác suất và thống kê toán, tin học đại cương, tin học kế toán – tài chính, Giáo dục thể chất.

– Số lượng: 6 GV (trong đó có 2 Thạc sĩ –NCS, 4 Thạc sĩ, 1 thạc sĩ – GV kiêm chức)

Tổ bộ môn Kinh tế

– Môn quản lý: Kinh tế vi mô, Kinh tế vi mô 1, kinh tế vi mô 2, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vĩ mô 1, Kinh tế vĩ mô 2, Kinh tế lượng, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế công cộng, Lịch sử các học thuyết kinh tế, Kinh tế vi mô nâng cao, Kinh tế vĩ mô nâng cao (cao học), Kinh tế lượng cao học.

– Số lượng: 11 GV (trong đó có: 1 tiến sĩ, 8  Thạc sĩ –NCS, 2 Thạc sĩ, 2 thạc sĩ – GV kiêm chức)

Tổ bộ môn Lý luận chính trị

– Môn quản lý: Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin I, Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin II, Đường lối cách mạng ĐCSVN, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Logic học, Phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học, Phương pháp nghiên cứu khoa học và GDĐH, Phương pháp và thực hành nghiên cứu khoa học, Tâm lý học, nhân tướng học và phong thủy cho nhà điều hành.

– Số lượng: 8 GV, (trong đó có 5 Thạc sĩ – NCS và 3 Thạc sĩ)

TT Họ tên Chức vụ Email Số máy nhánh
1 ThS Nguyễn Trần Sỹ Trưởng Bộ môn nguyentransy.cs2@ftu.edu.vn 875
2 ThS Nguyễn Thị Mai Phó Trưởng BM nguyenthimai.cs2@ftu.edu.vn 876
3 Vũ Phạm Kiều Duyên Trợ lý BM vuphamkieuduyen.cs2@ftu.edu.vn 877
4 ThS Trần Quốc Đạt Trưởng Ban KT&ĐBCL

Giảng viên kiêm chức

tranquocdat.cs2@ftu.edu.vn
5 ThS Nguyễn Thị Huỳnh Giao Phó Trưởng Ban TT&QHĐN

Giảng viên kiêm chức

nguyenthihuynhgiao.cs2@ftu.edu.vn
6 ThS Huỳnh Hiền Hải Giảng viên huynhhienhai.cs2@ftu.edu.vn
7 ThS Lê Hằng Mỹ Hạnh Giảng viên lehangmyhanh.cs2@ftu.edu.vn
8 TS Nguyễn Quỳnh Hương Giảng viên nguyenquynhhuong.cs2@ftu.edu.vn
9 ThS Trần Thái Diệu Hằng Giảng viên tranthaidieuhang.cs2@ftu.edu.vn
10 ThS Tô Ngọc Hằng Giảng viên tongochang.cs2@ftu.edu.vn
11 ThS Giang Thị Trúc Mai Giảng viên giangthitrucmai.cs2@ftu.edu.vn
12 ThS Vũ Tuấn Minh Giảng viên vutuanminh.cs2@ftu.edu.vn
13 ThS Lý Ngọc Yến Nhi Giảng viên lyngocyennhi.cs2@ftu.edu.vn
14 ThS Đoàn Hồng Phát Giảng viên doanhongphat.cs2@ftu.edu.vn
15 ThS Trương Bích Phương Giảng viên truongbichphuong.cs2@ftu.edu.vn
16 ThS Nguyễn Thúy Phương Giảng viên nguyenthuyphuong.cs2@ftu.edu.vn
17 ThS Trần Mai Phương Giảng viên tranmaiphuong.cs2@ftu.edu.vn
18 ThS Phạm Văn Quỳnh Giảng viên phamvanquynh.cs2@ftu.edu.vn
19 ThS Lê Thị Xuân Sang Giảng viên lethixuansang.cs2@ftu.edu.vn
20 ThS Trần Anh Tài Trưởng Ban QTTB

Giảng viên kiêm chức

trananhtai.cs2@ftu.edu.vn
21 ThS Nguyễn Văn Tiến Giảng viên nguyenvantien.cs2@ftu.edu.vn
22 ThS Nguyễn Hoàng Huy Tú Giảng viên nguyenhoanghuytu.cs2@ftu.edu.vn
23 ThS Thái Văn Thơ Giảng viên thaivantho.cs2@ftu.edu.vn
24 ThS Nguyễn Xuân Thanh Giảng viên nguyenxuanthanh.cs2@ftu.edu.vn
25 ThS Đỗ Văn Vinh Giảng viên dovanvinh.cs2@ftu.edu.vn
26 ThS Nguyễn Thị Xuân Giảng viên nguyenthixuan.cs2@ftu.edu.vn

  1. Công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học

– Công tác giảng dạy: mỗi năm Bộ môn thực hiện khoảng 13.000 tiết giảng trong đó Giảng viên cơ hữu đảm nhận khoảng 7600 tiết, chiếm 58% tổng số tiết giảng; Giảng viên thỉnh giảng giảng khoảng 5400 tiết, chiếm 42% tổng số tiết giảng.

– Công tác NCKH: Mỗi năm, Bộ môn thực hiện khoảng 900 giờ NCKH, các giảng viên thường xuyên tham gia viết sách, viết báo, tham dự các đề tài cấp cơ sở, hội thảo trong và ngoài trường.

  1. Các hoạt động khác

– Tham gia đi thực tế và có Báo cáo tại Hội nghị Báo cáo thực tế của Bộ môn

– Hướng dẫn về mặt chuyên môn cho các đội nhóm học thuật (thuộc CLB Sinh viên CS2)

– Hướng dẫn sinh viên tham gia thi “Tầm nhìn xuyên thế kỉ” đạt nhiều thành tích cao

– Hướng dẫn giảng viên CS2 tham gia thi “Ánh Sáng thời đại” đạt nhiều thành tích đáng trân trọng

– Hướng dẫn SV tham gia thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới MOS và Olympic Kinh tế lượng đạt nhiều giải thưởng.

– Tổ chức cuộc thi Challenge Your Mind tạo ra sân chơi kiến thức bổ ích cho sinh viên cơ sở II cũng như SV các trường trên địa bàn thành phố.

  1. Liên hệ

– Bộ môn Cơ sở – Cơ bản, trường Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 tại TP. Hồ Chí Minh.

– Địa chỉ: Nhà A, tầng 1, Phòng A106, số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh.

– Email: bmcbcs.cs2@ftu.edu.vn. Điện thoại: 028.3512 7254 (875, 876, 877)