Văn bản Ban KT&ĐBCL

1018

1. Hướng dẫn số 1366/HD-CSII ngày 27.04.2021 Thực hiện công tác khảo thí tại Cơ sở II Thành phố Hồ Chí Minh. [ link ]

2. Hướng dẫn số 2451/HD-CSII ngày 16.07.2021 Về tổ chức thực hiện công tác hướng dẫn và chấm Khóa luận tốt nghiệp, Thu hoạch Thực tập tốt nghiệp và Báo cáo thực tập giữa khóa dành cho viên chức Cơ sở II. [ link ]

3. Hướng dẫn số 2205/HD-CSII ngày 01.07.2021 Về tổ chức đánh giá kết thúc học phần học kỳ II/2020-2021 theo hình thức trực tuyến tại Cơ sở II. [ link ]

4. Hướng dẫn số 2206/HD-CSII ngày 01.07.2021 Về dự thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến cho sinh viên tại Cơ sở II. [ link ]

5. Hướng dẫn số 250/HD-ĐHNT ngày 07.05.2021 Về xử lý tạm thời trường hợp sinh viên/học viên không mang thẻ sinh viên/học viên khi dự thi kết thúc học phần. [ link ]