Hồ Chí Minh toàn tập – Tập 9

21

Tập 9 của bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, xuất bản lần thứ ba, công bố những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 22-7-1954 đến ngày 21-6-1955.

Các tác phẩm được công bố trong thời gian này phản ánh những hoạt động phong phú của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm đầu tiên sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết, miền Bắc Việt Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước còn tạm thời bị chia cắt, miền Nam còn nằm dưới sự thống trị của chính quyền tay sai của đế quốc Mỹ. Cách mạng nước ta chuyển sang giai đoạn mới đã mở ra những điều kiện hết sức thuận lợi cho miền Bắc đi vào khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, tăng cường giao lưu hợp tác quốc tế, song cũng đặt ra nhiều nhiệm vụ mới chưa từng có tiền lệ, những khó khăn, thách thức cho nhân dân ta, nhất là cho đồng bào, chiến sĩ miền Nam trong cuộc đấu tranh thi hành Hiệp định Giơnevơ nhằm tiến tới độc lập, hòa bình và thống nhất nước nhà.

Những tác phẩm trong tập 9 đã phản ánh sâu sắc quan điểm, đường lối chiến lược, sách lược và sự chỉ đạo sát sao, linh hoạt, mềm dẻo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta trong những năm 1954 – 1955.

Nét nổi bật nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn lịch sử này được thể hiện ở những chủ trương, đường lối khắc phục hậu quả chiến tranh và bước đầu phát triển kinh tế, văn hoá, xây dựng an ninh, quốc phòng trên miền Bắc; đấu tranh đòi đối phương thi hành Hiệp định Giơnevơ; củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất nước nhà, hoàn thành độc lập, dân chủ trong cả nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ cho toàn Đảng, toàn dân ta cần nhận thức rõ: Cuộc đấu tranh để củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập, dân chủ trong cả nước là một cuộc đấu tranh lâu dài và gian khổ, phải huy động đến mức tối đa mọi nguồn lực vốn có của toàn dân tộc.

Về công cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà, ngay từ tháng 7-1954, sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định rõ cuộc đấu tranh củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập, dân chủ cũng là một cuộc đấu tranh không hề đơn giản, không được chủ quan, nóng vội.

Đến tháng 3-1955, tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trước những biến đổi của tình hình, Người bổ sung và nhấn mạnh bốn công tác: Tiếp tục thi hành đúng Hiệp định Giơnevơ, củng cố hòa bình, đấu tranh để thực hiện thống nhất nước nhà bằng tổng tuyển cử tự do; củng cố miền Bắc về mọi mặt, đồng thời giữ vững và đẩy mạnh công tác ở miền Nam; mở rộng, củng cố Mặt trận Dân tộc thống nhất; kiện toàn tổ chức và lề lối làm việc, nâng cao tính tổ chức, tính kỷ luật và đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.

Thời gian này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công cuộc xây dựng và phát triển mọi mặt đời sống ở miền Bắc.
Trước hết, miền Bắc phải đi vào khôi phục nền kinh tế bị tàn phá trong chiến tranh, coi đó là nhiệm vụ trung tâm hàng đầu nhằm không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân.

Một vấn đề quan trọng thường được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập tới là chống tham ô, lãng phí, quan liêu để xây dựng một nhà nước trong sạch, vững mạnh và tạo ra một đội ngũ cán bộ nhà nước xứng đáng là đầy tớ trung thành và tận tụy của nhân dân.

Tình hình mới đòi hỏi Đảng ta có những thay đổi trong nhận thức và chính sách đối ngoại. Phân tích cục diện, tình hình thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định rõ đường lối và phương châm của chúng ta là: “Đoàn kết chặt chẽ với nhân dân các nước bạn, nhân dân hai nước Cao Miên, Lào, nhân dân châu á, nhân dân Pháp và nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới; và thực hiện 5 nguyên tắc lớn chung sống hòa bình” (tr. 383). Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thức rõ, sức mạnh của Liên Xô, phe xã hội chủ nghĩa kết hợp với các lực lượng dân chủ trong cuộc đấu tranh chống chính sách xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, bảo vệ hòa bình và các mục tiêu cao cả của thời đại.

Ngoài những vấn đề chủ yếu nêu trên, trong tập 9, còn có nhiều luận điểm quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về các lĩnh vực quân sự, giáo dục, dân tộc, tôn giáo…

Tập 9, Hồ Chí Minh Toàn tập, xuất bản lần thứ ba, bao gồm 263 tác phẩm, ngoài 115 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được công bố trong lần xuất bản thứ hai, có bổ sung thêm 148 tác phẩm mới được khai thác từ các kho lưu trữ của Đảng và Nhà nước, từ báo chí và các ấn phẩm khác trong và ngoài nước. Tất cả các tác phẩm trên đều được lựa chọn, chắt lọc, giám định kỹ lưỡng, đảm bảo tính chân xác về mặt lịch sử.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song chắc rằng lần xuất bản này vẫn không tránh khỏi thiếu sót, mong bạn đọc góp ý để lần xuất bản sau được tốt hơn.

Link tải sách: https://tinyurl.com/5n949hcr

HỘI ĐỒNG XUẤT BẢN
HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬP LẦN THỨ BA