Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc – Nơi an nghỉ của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

34

Vui lòng truy cập link này để tham quan.