Ban Công tác Đảng – Đoàn thể

1791

I. Lịch sử hình thành và phát triển

Ban Công tác Đảng – Đoàn thể được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 21/01/2021 theo Quyết định số 146/QĐ-ĐHNT ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, trên cơ sở tách ra từ Ban Tổ chức – Hành chính thuộc Cơ sở II.

II. Chức năng nhiệm vụ:

1. Chức năng:

Ban CTĐ-ĐT là đơn vị thuộc Cơ sở II, đầu mối sinh hoạt hành chính của viên chức chuyên trách công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các tổ chức đoàn thể khác (nếu có); có chức năng tham mưu giúp việc, triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Đảng bộ bộ phận Cơ sở II, Ban Giám đốc Cơ sở II, Công đoàn Cơ sở Thành viên Cơ sở II và Đoàn Thanh niên Cơ sở II giao, nhằm phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đối với công tác đảng, đoàn thể.

2. Nhiệm vụ:

– Thực hiện công tác tham mưu, hậu cần phục vụ sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở Thành viên Cơ sở II, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cơ sở II trong việc thực hiện các công tác theo chức năng, nhiệm vụ; thực hiện công tác hành chính tiếp nhận, triển khai các chương trình hoạt động của Đảng bộ bộ phận, Công đoàn Cơ sở Thành viên, Đoàn Thanh niên Cơ sở II theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở Thành viên Cơ sở II, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cơ sở II.

– Lưu trữ, quản lý văn bản, tài liệu của Đảng bộ bộ phận, Công đoàn Cơ sở Thành viên, Đoàn Thanh niên Cơ sở II; làm các thủ tục tiếp nhận, chuyển sinh hoạt Đảng, Công đoàn và Đoàn Thanh niên tại Cơ sở II.

– Thực hiện công tác báo cáo theo yêu cầu công tác và chỉ đạo của cấp trên.

III. Cơ cấu nhân sự:

Ban Công tác Đảng – Đoàn thể (hiện nay gồm 04 thành viên) luôn đoàn kết, chủ động trong công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

TT Họ và Tên Chức vụ Email Số máy nhánh
1 ThS Lê Ngọc Bích Trưởng Ban lengocbich.cs2@ftu.edu.vn 803
2 Phạm Văn Lực Bí thư Đoàn thanh niên phamvanluc.cs2@ftu.edu.vn 866
3 Trần Thanh Tiến Chuyên viên tranthanhtien.cs2@ftu.edu.vn 803
4 Hồ Ngọc Tuyền Chuyên viên hongoctuyen.cs2@ftu.edu.vn 803

IV. Thông tin liên hệ:

– Ban Công tác Đảng – Đoàn thể, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh.

– Địa chỉ: Nhà A, tầng trệt, Phòng A004, số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh.

– Email: ctddt.cs2@ftu.edu.vn. Điện thoại: 028 3 5127 254 (803, 866).