Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

8731

1. Tên đơn vị

Tiếng Việt: Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Tiếng Anh: Testing & Quality Assurance Department

2. Lịch sử hình thành

Trong xu thế hội nhập quốc tế, việc kiểm định các chương trình đào tạo, kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học là xu thế tất yếu. Vì vậy, Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được thành lập theo theo Quyết định số 219/QĐ-ĐHNT-TCHC ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương để đáp ứng yêu cầu công tác.

3. Chức năng, nhiệm vụ

Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng có chức năng tham mưu và triển khai công tác khảo thí, công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.

3.1. Công tác khảo thí:

– Lập kế hoạch công tác theo năm học trình Giám đốc phê duyệt;

– Tham mưu cho Giám đốc về công tác khảo thí tại Cơ sở II;

– Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các hướng dẫn về tổ chức thi kết thúc học phần, thi trắc nghiệm trên máy tính, thi tốt nghiệp và thi cấp chứng chỉ.

– Phối hợp với các đơn vị có liên quan tại Trụ sở chính và Cơ sở II tổ chức thi trắc nghiệm Tiếng Anh trên máy tính, kiểm tra Tiếng Anh đầu vào cho Tân sinh viên tại Cơ sở II;

– Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thi kết thúc học phần tất cả các chương trình đào tạo tại Cơ sở II theo phân công;

– Kiểm tra, giám sát công tác tổ chức thi kết thúc học phần, thi trắc nghiệm trên máy tính.

– Thực hiện các công tác Khảo thí theo kế hoạch của Nhà trường;

– Tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức làm công tác khảo thí tại Cơ sở II.

3.2. Công tác Đảm bảo chất lượng:

– Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng theo quy định; phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tự đánh giá, kiểm định các chương trình đào tạo của nhà trường triển khai tại Cơ sở II; triển khai các công tác về đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Nhà trường;

– Triển khai khảo sát ý kiến các bên liên quan (người học, giảng viên, viên chức, nhà tuyển dụng, các doanh nghiệp,…) về tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp, về mức độ đáp ứng của thư viện, về mức độ tiếp nhận các quy định của Tân sinh viên, về tình hình giảng dạy của giảng viên,…theo kế hoạch của Trung tâm KT&ĐBCL;

– Chủ trì triển khai khảo sát ý kiến sinh viên chương trình đào tạo quốc tế về hoạt động đào tạo tại Cơ sở II; khảo sát các bên liên quan về công tác của giảng viên theo lớp học phần, chất lượng đào tạo, NCKH và phục vụ công đồng tại Cơ sở II.

3.3. Tham mưu, hoạch định kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về công tác của đơn vị cho Ban Giám đốc.

4. Cơ cấu tổ chức

Ban Khảo thí & Đảm bảo chất lượng hiện tại có 05 thành viên: 01 Trưởng Ban, 04 chuyên viên. Trong đó có 01 Tiến sĩ, 03 Thạc sỹ và 01 Cử nhân.

TT Họ tên Chức vụ Email Số máy nhánh
1 ThS Trần Quốc Đạt Trưởng Ban tranquocdat.cs2@ftu.edu.vn  859
2 ThS Huỳnh Tấn Giàu Chuyên viên huynhtangiau.cs2@ftu.edu.vn 860
3 ThS Nguyễn Văn Hương Chuyên viên nguyenvanhuong.cs2@ftu.edu.vn 850
4 TS Trần Lục Thành Chuyên viên tranlucthanh.cs2@ftu.edu.vn 857
5 Nguyễn Hữu Thảo Chuyên viên nguyenhuuthao.cs2@ftu.edu.vn 860

5. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Nhà A, phòng A201, số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 35127257 (850, 857, 858, 859, 860, 322, 338)

Số fax: (028) 35127255

Hộp thư điện tử: ktdbcl.cs2@ftu.edu.vn