Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

4540

1. Lịch sử hình thành, phát triển:

Ban Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế được thành lập và đi vào hoạt động từ 01/5/2008 theo Quyết định số 76/QĐ-TCHC ngày 11/4/2008 của Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương.

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác nghiên cứu và quản lý khoa học, hoạt động hợp tác quốc tế; tổ chức điều hành công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học; phát triển và quản lý hoạt động hợp tác quốc tế phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế.

2.2. Nhiệm vụ

2.2.1. Công tác quản lý khoa học

– Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

– Tổ chức quản lý các đề tài đề tài/nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở do Nhà nước, doanh nghiệp đặt hàng cấp kinh phí thực hiện.

– Tổ chức hội thảo khoa học các cấp.

2.2.2. Công tác hợp tác quốc tế

– Liên hệ các tổ chức, chuyên gia và các trường đại học nước ngoài nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác quốc tế; tiếp đón các tổ chức, trường đại học, chuyên gia, sinh viên nước ngoài đến thăm, tìm hiểu cơ hội hợp tác quốc tế, gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ các chuyên đề kỹ năng với viên chức và sinh viên Cơ sở II; tổ chức giới thiệu thông tin các chương trình học bổng, các chương trình chuyển tiếp với các tổ chức, trường đại học cho viên chức và sinh viên Cơ sở II.

– Tổ chức các hoạt động giao lưu, học tập ngắn hạn cho sinh viên nước ngoài.

– Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên, chương trình giao lưu chuyên môn, học thuật và văn hóa cho sinh viên quốc tế.

3. Cơ cấu tổ chức

Ban QLKH-HTQT hiện nay có 6 thành viên, trong đó, có 01 Trưởng Ban và 05 chuyên viên.

————————————————–

TT Họ tên Chức vụ Email Số máy nhánh
1 PGS, TS Phạm Hùng Cường Trưởng Ban phamhungcuong.cs2@ftu.edu.vn 881
2 Trần Thị Ngọc Hân Chuyên viên tranthingochan.cs2@ftu.edu.vn 884
3 Trần Thị Hồng Loan Chuyên viên tranthihongloan.cs2@ftu.edu.vn 885
4 ThS Lê Công Hoàng Sơn
Chuyên viên
leconghoangson.cs2@ftu.edu.vn
878
5 ThS Nguyễn Thị Thủy Chuyên viên nguyenthithuy.cs2@ftu.edu.vn 883
6 TS Phạm Thanh Tuấn Chuyên viên phamthanhtuan.cs2@ftu.edu.vn 882

4. Thông tin liên hệ:

– Ban Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế, Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại Tp. Hồ Chí Minh.

– Địa chỉ: Nhà A, tầng 1, Phòng A.108, Số 15, Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh.

– Email: qlkhhtqt.cs2@ftu.edu.vn – Điện thoại: 028. 3512 7254 (881, 882, 883, 884, 885, 878)