Ban Tổ chức Hành chính

4516

I. Lịch sử hình thành và phát triển:

Ban TC-HC được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/09/2006 theo Quyết định số 11/QĐ-TCHC ngày 20 tháng 08 năm 2006 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương, trên cơ sở tách ra từ Ban Tổ chức – Hành chính – Quản trị thuộc Cơ sở II.

II. Chức năng nhiệm vụ:

1. Chức năng:

Ban Tổ chức – Hành chính có chức năng tham mưu và triển khai công tác tổ chức, nhân sự; chế độ chính sách, thi đua khen thưởng, kỷ luật; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác hành chính; tổng hợp; văn thư – lưu trữ; lễ tân; thư ký cho Ban Giám đốc; đầu mối điều phối hoạt động giữa các đơn vị thuộc Cơ sở II; công tác cựu giáo chức.

2. Nhiệm vụ:

– Thực hiện công tác phát triển và hoàn thiện cơ cấu tổ chức.
– Thực hiện công tác nhân sự.
– Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng.
– Thực hiện công tác thi đua khen thưởng của Cơ sở II.
– Tham mưu cho Ban Giám đốc trong thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
– Đầu mối quản lý công tác quốc phòng, quân sự địa phương, dân quân tự vệ.
– Thực hiện công tác tổng hợp và điều phối hoạt động chung của các đơn vị tại Cơ sở II.
– Thực hiện công tác thư ký cho Ban Giám đốc.
– Thực hiện công tác hành chính.
– Thực hiện công tác văn thư – lưu trữ.
– Thực hiện công tác phục vụ lễ tân.
– Thực hiện công tác cựu giáo chức.

III. Cơ cấu tổ chức:

Ban TC-HC gồm 01 Trưởng Ban, 02 Phó Trưởng Ban, 05 viên chức và 01 nhân viên, trong đó có 06 Thạc sĩ và 03 Cử nhân:

TT Họ tên Chức vụ Email Số máy nhánh
1 ThS Trần Hải Phú Trưởng Ban tranhaiphu.cs2@ftu.edu.vn 821
2 ThS Nguyễn Thanh Tú Phó Trưởng Ban nguyenthanhtu.cs2@ftu.edu.vn 315
3 ThS Trần Thị Phương Trinh Phó Trưởng Ban tranthiphuongtrinh.cs2@ftu.edu.vn 824
4 Lê Thị Vân Anh Chuyên viên Văn thư – Lưu trữ lethivananh.cs2@ftu.edu.vn 822
5 ThS Nguyễn Hoàng Tuấn Anh Chuyên viên nguyenhoangtuananh.cs2@ftu.edu.vn 321
6 ThS Trần Thị Phương Chuyên viên tranthiphuong.cs2@ftu.edu.vn 823
7 Võ Thị Thanh Thanh Chuyên viên vothithanhthanh.cs2@ftu.edu.vn 828
8 ThS Huỳnh Phương Long Chuyên viên huynhphuonglong.cs2@ftu.edu.vn 826
9 Nguyễn Tiến Đạt Chuyên viên nguyentiendat.cs2@ftu.edu.vn 820

IV. Liên hệ:

– Ban Tổ chức – Hành chính, trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh.

– Địa chỉ: Nhà A, tầng trệt, Phòng A001, số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh.

– Email: tchc.cs2@ftu.edu.vn. Điện thoại: 028.35127254 (800, 821, 822, 823, 825, 828, 321).