Ban Tổ chức Hành chính

2659

I. Lịch sử hình thành và phát triển:

Ban TC-HC được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/09/2006 theo Quyết định số 11/QĐ-TCHC ngày 20 tháng 08 năm 2006 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương, trên cơ sở tách ra từ Ban Tổ chức – Hành chính – Quản trị thuộc Cơ sở II.

II. Chức năng nhiệm vụ:

1. Chức năng:

Ban Tổ chức – Hành chính có chức năng tham mưu và triển khai công tác tổ chức, nhân sự; chế độ chính sách, thi đua khen thưởng, kỷ luật; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác hành chính; tổng hợp; văn thư – lưu trữ; lễ tân; pháp chế; thư ký cho Ban Giám đốc; đầu mối điều phối hoạt động giữa tất cả các đơn vị thuộc Cơ sở II; công tác cựu giáo chức.

2. Nhiệm vụ:

– Thực hiện công tác phát triển và hoàn thiện cơ cấu tổ chức.
– Thực hiện công tác nhân sự.
– Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng.
– Thực hiện công tác thi đua khen thưởng đối với viên chức và tập thể Cơ sở II.
– Tham mưu cho Ban Giám đốc trong thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
– Đầu mối quản lý công tác quốc phòng, quân sự địa phương, dân quân tự vệ.
– Thực hiện công tác tổng hợp và điều phối hoạt động chung của các đơn vị tại Cơ sở II.
– Thực hiện công tác thư ký cho Ban Giám đốc.
– Thực hiện công tác hành chính.
– Thực hiện công tác văn thư – lưu trữ.
– Thực hiện công tác pháp chế.
– Thực hiện công tác phục vụ lễ tân.
– Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, kiểm soát các đơn vị thuộc Cơ sở II trong việc quản lý, tổ chức thực hiện công tác hành chính, tổng hợp và văn thư – lưu trữ tại các đơn vị.
– Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý.
– Tham mưu, hoạch định kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về công tác của đơn vị cho Ban Giám đốc.

III. Cơ cấu tổ chức:

Ban TC-HC gồm 01 Trưởng Ban, 06 viên chức, trong đó có 02 Thạc sĩ và 05 Cử nhân:

TT Họ tên Chức vụ Email Số máy nhánh
1 ThS Trần Hải Phú Trưởng Ban TC-HC tranhaiphu.cs2@ftu.edu.vn 821
2 Võ Thị Xuân An Chuyên viên vothixuanan.cs2@ftu.edu.vn 824
3 Lê Thị Vân Anh Nhân viên văn thư lethivananh.cs2@ftu.edu.vn 822
4 Nguyễn Hoàng Tuấn Anh Chuyên viên nguyenhoangtuananh.cs2@ftu.edu.vn 321
5 Phạm Hồng Hải Chuyên viên phamhonghai.cs2@ftu.edu.vn 820
6 Phạm Thị Hương Chuyên viên phamthihuong.cs2@ftu.edu.vn 828
7 ThS Trần Thị Phương Chuyên viên tranthiphuong.cs2@ftu.edu.vn 823
8 Võ Thị Thanh Thanh Chuyên viên vothithanhthanh.cs2@ftu.edu.vn  
9 Nguyễn Thị Mộng Thu Chuyên viên nguyenthimongthu.cs2@ftu.edu.vn  

IV. Liên hệ:

– Ban Tổ chức – Hành chính, trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh.

– Địa chỉ: Nhà A, tầng trệt, Phòng A001, số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh.

– Email: tchc.cs2@ftu.edu.vn. Điện thoại: 028.35127254 (800, 821, 822, 823, 825, 828, 321).