Bộ môn Khoa học Cơ bản

8180

1. Chức năng

Tham mưu cho Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động, công tác của Bộ môn Khoa học Cơ bản.

2. Nhiệm vụ

– Quản lý viên chức thuộc Bộ môn Khoa học Cơ bản

– Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học.

– Bố trí giảng viên giảng dạy các môn học được phân công, quản lý, chịu trách nhiệm theo dõi chất lượng giảng dạy và kỷ luật lao động của giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng tại Tp.HCM.

3. Cơ cấu tổ chức

Ban Chủ nhiệm Bộ môn

Hiện nay Ban Chủ nhiệm Bộ môn có Trưởng Bộ môn và Phó Trưởng Bộ môn. Ban Chủ nhiệm Bộ môn phụ trách công tác quản lý chung của Bộ môn và Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động của Bộ môn.

Trợ lý Bộ môn

Bộ môn có 1 trợ lý Bộ môn thực hiện các công việc hành chính của Bộ môn và các công tác phát sinh theo sự chỉ đạo của Nhà trường và của Ban Chủ nhiệm Bộ môn.

Các giảng viên Bộ môn:

Bao gồm các giảng viên giảng dạy các môn Lý luận chính trị và các giảng viên giảng dạy các môn Toán – Tin

TT Họ tên Chức vụ Email Số máy nhánh
1 TS – GVC Nguyễn Thị Mai Trưởng Bộ môn nguyenthimai.cs2@ftu.edu.vn 876
2 ThS Đỗ Văn Vinh Phó Trưởng Bộ môn dovanvinh.cs2@ftu.edu.vn  326
3 ThS Nguyễn Thị Minh Hiền Trợ lý Bộ môn nguyenthiminhhien.cs2@ftu.edu.vn 877
4 ThS Giang Thị Trúc Mai Giảng viên giangthitrucmai.cs2@ftu.edu.vn
5 ThS Lý Ngọc Yến Nhi Giảng viên lyngocyennhi.cs2@ftu.edu.vn
6 TS Đặng Lê Quang Giảng viên danglequang.cs2@ftu.edu.vn
7 ThS Lê Thị Xuân Sang Giảng viên lethixuansang.cs2@ftu.edu.vn
8 ThS Nguyễn Hoàng Huy Tú Giảng viên nguyenhoanghuytu.cs2@ftu.edu.vn
9 TS Thái Văn Thơ Giảng viên thaivantho.cs2@ftu.edu.vn
10 ThS Nguyễn Thị Xuân Giảng viên nguyenthixuan.cs2@ftu.edu.vn
11 ThS Trần Anh Tài Trưởng Ban QTTB, Giảng viên kiêm chức trananhtai.cs2@ftu.edu.vn
12 TS-GVC Vương Thị Thảo Bình Phó trưởng Ban QLKH&HTQT, Giảng viên kiêm chức vuongthithaobinh.cs2@ftu.edu.vn

Liên hệ

– Bộ môn Khoa học Cơ bản, trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh.

– Địa chỉ: Nhà A, tầng 1, Phòng A106, số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh.

– Email: bmkhcb.cs2@ftu.edu.vn. Điện thoại: 028.3512 7254 (876, 877, 326)