Bộ môn Kinh tế – Luật

3529
  1. Chức năng

Tham mưu cho Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động, công tác của Bộ môn Kinh tế – Luật.

2. Nhiệm vụ

– Quản lý viên chức thuộc Bộ môn Khoa Kinh tế – Luật

– Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học.

– Bố trí giảng viên giảng dạy các môn học được phân công, quản lý, chịu trách nhiệm theo dõi chất lượng giảng dạy và kỷ luật lao động của giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng tại Tp.HCM.

3. Cơ cấu tổ chức

Ban Chủ nhiệm Bộ môn

Hiện nay Ban Chủ nhiệm Bộ môn có 01 Trưởng Bộ môn, 01 Phó Trưởng Bộ môn. Trưởng Bộ môn phụ trách công tác quản lý chung của Bộ môn và Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động của Bộ môn.

Trợ lý Bộ môn

Bộ môn có 1 trợ lý Bộ môn thực hiện các công việc hành chính của Bộ môn và các công tác phát sinh theo sự chỉ đạo của Nhà trường và của Ban Chủ nhiệm Bộ môn.

Các giảng viên Bộ môn:

Là những giảng viên uy tín, có kinh nghiệm lâu năm trong việc giảng dạy các môn thuộc tổ Kinh tế và Luật

Công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học

– Công tác giảng dạy: mỗi năm Bộ môn thực hiện khoảng hơn 7000 giờ

– Công tác NCKH: Mỗi năm, Bộ môn thực hiện khoảng hơn 16.000giờ NCKH với nhiều bài báo quốc tế, sách tham khảo, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, và các bài viết tham dự hội thảo trong và ngoài trường.

Các hoạt động khác

– Tham gia đi thực tế và tổ chức tọa đàm đi thực tế tại Bộ môn;

– Hướng dẫn về mặt chuyên môn cho các đội nhóm học thuật tại Cơ sở II.

– Tham gia Ban Cố vấn cho các câu lạc bộ như Luật thương mại quốc tế, Quản trị Kinh doanh, Nhà kinh tế trẻ, Kỹ năng doanh nhân.

Liên hệ

– Bộ môn Kinh tế – Luật, trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh.

– Địa chỉ: Nhà A, tầng 1, Phòng A106, số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh.

– Email: bmktl.cs2@ftu.edu.vn – Điện thoại: 028.3512 7254 (878)

————————————————

TT Họ tên Chức vụ Email
1 ThS, GVC Lưu Thị Bích Hạnh Trưởng Bộ môn luuthibichhanh.cs2@ftu.edu.vn
2 ThS Huỳnh Hiền Hải Phó Trưởng Bộ môn huynhhienhai.cs2@ftu.edu.vn
3 Trần Thị Quỳnh Giang Thư ký Bộ môn tranthiquynhgiang.cs2@ftu.edu.vn
4 ThS Trần Quốc Đạt Giảng viên kiêm chức tranquocdat.cs2@ftu.edu.vn
5 ThS Nguyễn Thị Huỳnh Giao Giảng viên kiêm chức nguyenthihuynhgiao.cs2@ftu.edu.vn
6 TS Lê Hằng Mỹ Hạnh
Giảng viên
lehangmyhanh.cs2@ftu.edu.vn
7 TS Phạm Thị Diệp Hạnh
Giảng viên
phamthidiephanh.cs2@ftu.edu.vn
8 TS Nguyễn Quỳnh Hương
Giảng viên
nguyenquynhhuong.cs2@ftu.edu.vn
9 ThS Đoàn Hồng Phát
Giảng viên
doanhongphat.cs2@ftu.edu.vn
10 ThS Trương Bích Phương
Giảng viên
truongbichphuong.cs2@ftu.edu.vn
11 ThS Trần Mai Phương
Giảng viên
tranmaiphuong.cs2@ftu.edu.vn
12 ThS Phạm Văn Quỳnh
Giảng viên
phamvanquynh.cs2@ftu.edu.vn
13 TS, GVC Nguyễn Trần Sỹ
Giảng viên
nguyentransy.cs2@ftu.edu.vn
14 ThS Trần Thanh Tâm
Giảng viên
tranthanhtam.cs2@ftu.edu.vn
15 TS Nguyễn Đức Vinh Giảng viên nguyenducvinh.cs2@ftu.edu.vn

Loading