1. Phản ánh của Sinh viên về việc tổ chức họp với CVHT vào ngày chủ nhật, lịch họp được thông báo buổi sáng và họp buổi chiều và đề nghị Nhà trường xem xét lại việc trừ điểm rèn luyện do sinh viên không tham gia họp với CVHT.

113

Trả lời:

Học kỳ I năm học 2020-2021, lịch họp lớp giữa GVCN, Cố vấn học tập với sinh viên được triển khai theo hình thức họp trực tuyến, lịch họp sẽ do GVCN, Cố vấn học tập thống nhất với sinh viên.

Về việc trừ điểm RLSV nếu SV không tham gia họp lớp Cố vấn học tập: Họp lớp với Cố vấn học tập là quy định của nhà trường và là quyền lợi của SV, đề nghị SV tham gia đầy đủ. Trong trường hợp SV không thể tham gia thì làm đơn xin phép gửi GVCN, Cố vấn học tập để được xem xét.