1. Sinh viên có bắt buộc tham gia Bảo hiểm y tế hay không?

135

Theo Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thì sinh viên bắt buộc phải tham gia BHYT. Trường hợp sinh viên thuộc diện được cấp thẻ ở địa phương hoặc đã tham gia theo hộ gia đình thì photo thẻ BHYT nộp cho Bộ phận y tế (phòng A008) khi có Thông báo và không phải tham gia BHYT tại trường nữa.