1. Sinh viên có thể tốt nghiệp trước thời hạn không? Điều kiện để tốt nghiệp sớm thế nào?

119

Nếu sinh viên tích lũy đủ số tín chỉ cần thiết, sinh viên sẽ được tốt nghiệp sớm. Mỗi năm Nhà trường có hai đợt xét tốt nghiệp nên sinh viên có thể tốt nghiệp sớm 1 học kỳ (6 tháng). Để tốt nghiệp sớm sinh viên cần đăng ký học vượt theo thông báo của Nhà trường.