1. Sinh viên được học ngoại ngữ nào?

112

Sinh viên có thể chọn tiếng Anh hoặc tiếng Nhật là ngoại ngữ bắt buộc. Ngoài ra Sinh viên có thể đăng ký học ngoại ngữ hai như một môn tự chọn. Điểm của môn học này sẽ không tính vào điểm học tập chính thức của sinh viên mà được cấp bảng điểm riêng.