1. Thầy cô cho em hỏi những sinh viên nào được đăng ký học ngoại ngữ 2 và điểm của môn ngoại ngữ thứ nhất có ảnh hưởng tới việc đăng ký học ngoại ngữ thứ 2 không ạ?

125

Trả lời:

Tất cả sinh viên có nguyện vọng học ngoại ngữ hai đều có thể đăng ký học ngoại ngữ hai và điểm môn ngoại ngữ thứ nhất không ảnh hưởng tới việc đăng ký học môn ngoại ngữ thứ 2