10. Hình thức đánh giá, thi ngoại ngữ 2 như thế nào?

145

Trả lời: Việc học và đánh giá tương tự như ngoại ngữ 1 trừ việc điểm của môn ngoại ngữ 2 sẽ không đưa vào bảng điểm chính thức để tính điểm tích lũy