10. Lớp K57CLC4 phản ánh về việc chưa được đi thực tế tại doanh nghiệp. SV có được đi thực tế sau đợt dịch không ?

69

Theo kế hoạch, trong học kỳ I năm học 2019 – 2020, K57 CLC4 đi tham quan thực tế tại doanh nghiệp bảo hiểm. Do doanh nghiệp (DN) đề xuất thay đổi thời gian tiếp nhận SV đến tham quan nên kế hoạch phải hoãn lại. CSII sẽ bố trí để lớp đi tham quan DN trong học kỳ II khi SV đi học tập trung trở lại và khi DN đồng ý tiếp nhận SV đến tham quan do DN cũng phải thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để phòng dịch Covid-19