10. Một số câu hỏi trong form khảo sát chưa hoàn toàn phù hợp với đối tượng (Ví dụ: SV bắt buộc phải trả lời về mức độ hỗ trợ của Nhà trường trong công tác tốt nghiệp dù ở trên đã trả lời là Chưa tốt nghiệp)

106

Trả lời:

Form khảo sát và việc khảo sát mà sinh viên đề cập do Trung tâm KT&ĐBCL tại Trụ sở Hà Nội thực hiện. Ban KT&ĐBCL ghi nhận ý kiến của sinh viên và sẽ phối hợp với Trung tâm KT&ĐBCL tại Trụ sở Hà Nội và các đơn vị có liên quan để rà soát, điều chỉnh form khảo sát