10. Sinh viên có bắt buộc phải tham gia “Tuần Sinh hoạt công dân sinh viên” đầu khóa, giữa khóa, cuối khóa không? Nếu không tham gia hoặc không đạt thì sao?

920

Sinh viên không tham gia hoặc không hoàn thành đạt yêu cầu “Tuần Sinh hoạt công dân sinh viên” đầu khóa, giữa khóa, cuối khóa sẽ không được xét công nhận tốt nghiệp.

Sinh viên sẽ phải học lại và thi lại các nội dung chưa hoàn thành theo Thông báo của Ban CTCT&SV (Phòng A202 tầng 2 dãy nhà A) hoặc đăng ký hoạc lại vào đầu mỗi năm học, trước khi Cơ sở II tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân sinh viên”.