10. SV đang làm KLTN chia sẻ về vấn đề không tiếp cận được tài liệu tham khảo trên thư viện do đăng ký đề tài trước Tết và sau Tết gặp phải dịch bệnh nên không tiếp cận được tài liệu trong thư viện.

163

Trả lời:

(cập nhật ngày 06/7/2020) Hiện nay, Ban Thông tin – Thư viện đã có thông báo số 1536/TB-CSII ngày 22/6/2020 về việc truy cập dữ liệu số hóa luận văn, khóa luận tốt nghiệp của Cơ sở II. SV có nhu cầu về học liệu điện tử nội sinh trực tuyến có thể tham khảo tại https://bitly.com.vn/YvMWz hoặc sử dụng máy tính tại Thư viện để truy cập.