11. Ngoại ngữ 2 cần học bao nhiêu tiết?

126

Trả lời:

Để được thi đánh giá kết thức học phần và cấp bảng điểm/giấy chứng nhận đã hoàn thành các học phần ngoại ngữ, sinh viên cần hoàn thành đầy đủ nội dung/khối lượng của học phần đó