11. Tại sao em và bạn cùng xếp hạng xuất sắc và điểm Trung bình học tập của em chỉ thấp hơn 0,1 điểm nhưng em không được học bổng?

62

– Căn cứ vào tổng số tiền học bổng được phân bổ cho Khóa/Chuyên ngành, học bổng sẽ được phân bổ theo nguyên tắc:

+ Phân bổ từ loại xuất sắc trở xuống cho tới khi hết số tiền học bổng

+ Trong số sinh viên được xếp cùng hạng (xuất sắc/giỏi/khá) thì sẽ xét theo tiêu chí điểm Trung bình học tập từ cao xuống thấp

Như vậy, dù cùng xếp hạng như nhau và sinh viên B có kết quả học tập thấp hơn 0,1 điểm so với sinh viên A, nhưng nếu học bổng chỉ đủ phân bổ tới sinh viên A thì sinh viên B sẽ không nhận được học bổng.