12. Đề thi cuối kì của giáo viên thực sự còn chênh lệch về độ khó rất nhiều. Ví dụ như ML28 và ML29 thi cùng ngày cùng đề đều cho ra kết quả thấp hơn ML30 thi trước đó (đề khác). Em không nghĩ đây là sự trùng hợp khi ML28 và ML29 học kém đồng đều hơn ML30

96

Qua kết quả rà soát và kiểm tra đề thi của các mã lớp do SV phản ánh,Cơ sở II trả lời như sau:

1. Nội dung trong các đề thi đều nằm trong đề cương đã giảng dạy và hướng dẫn trên lớp.

2. Vì các lớp thi vào 2 đợt khác nhau nên có thay đổi cách đặt câu hỏi giữa các đề để đảm bảo không có sự trùng lắp giữa các đề thi.

3. Về độ khó, các đề thi tương đương nhau, không có sự chênh lệch.