13. Kết quả môn học này có ảnh hưởng đến GPA không ạ?

37

Căn cứ Điều 29 trọng số điểm kiểm tra, đánh giá học phần và Điều 44 điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp của quy chế đào tạo đại học Ban hành theo Quyết định số 3188/QĐ- ĐHNT ngày 21/12/2021: Kết quả học tập GDQP&AN không ảnh hưởng đến GPA. SV tham gia học phần GDQP&AN đạt sẽ được cấp chứng chỉ để làm điều kiện đủ khi xét tốt nghiệp.