13. Sinh viên học ngoại ngữ thứ 2 trong trường hợp trùng lịch thi thì có được rời lịch thi và xử lý giống như ngoại ngữ thứ 1 không?

132

Trả lời:

Nếu trùng lịch thi ngoại ngữ hai với môn khác thì sinh viên làm đơn xin đổi lịch thi như quy định hiện hành