13. SV quên password địa chỉ email: abc…31@ftu.edu.vn và muốn xin lại password (K55 CLC3)

132

Trả lời:

SV truy cập vào link https://bitly.com.vn/B84TV và điền thông tin cần hỗ trợ.