14. Cách xin nghỉ học khi tham gia ngoại khóa hoặc học tập ngắn hạn ở nước ngoài (xin ở bộ phận nào của trường, thời gian tối đa bao lâu)

144

Trả lời:

Sinh viên làm đơn xin xem xét, trình bày rõ nội dung gửi cho GVCN. Ban QLĐT sẽ tổng hợp và trình xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc cho từng trường hợp cụ thể.