14. Sinh viên đang học tiếng Nhật muốn học ngoại ngữ 2 là tiếng Anh thì có cần phải học đủ 7 học phần ngoại ngữ từ 1-7 để được cấp chứng chỉ không hay học tới đâu cấp tới đó?

119

Trả lời:

Sinh viên hoàn thành học phần nào thì được cấp bảng điểm/giấy chứng nhận cho học phần đó nếu đạt điểm học phần từ 4.0 (thang điểm 10) trở lên.