15. Đề xuất học offline 2 buổi trước khi thi kết thúc học phần.

67

Ngày 01/04/2020, CSII đã thông báo về Hướng dẫn số 693/HD-CSII đến GV và SV thống nhất đăng ký tối đa 9 tiết học offline, do vậy, lớp cần đề xuất với GVGD số tiết/số buổi học offline để GVGD đăng ký cho Ban QLĐT xếp lịch học.