15. Nhà trường xem xét bố trí chỗ nghỉ trưa cho sinh viên vì SV thường xuyên học ca 2 và ca 3 phải ở lại trường mà không có chỗ để nghỉ ngơi

114

Trả lời:

Cơ sở II đã Ban hành hướng dẫn số 2689/HD-CSII ngày 09/12/2019 về việc bố trí phòng tự học, tự nghiên cứu, thảo luận nhóm, sinh hoạt câu lạc bộ, nghỉ ngơi chờ chuyển ca học và nghỉ trưa cho sinh viên. SV theo dõi thông báo phòng học trống ở Tivi sảnh nhà A để biết và sử dụng.