15. SV lớp đề xuất mong muốn được tổ chức một số buổi hướng dẫn kỹ năng cần thiết như viết CV.

62

Kỹ năng SV đề xuất được nhiều câu lạc bộ tổ chức các chương trình huấn luyện, hướng dẫn hằng năm. Vì vậy, sinh viên theo dõi các chương trình hoạt động của các câu lạc bộ: Kỹ năng doanh nhân, Phát triển Nguồn nhân lực – HUC, Quản trị kinh doanh – BAC để tham gia. Cơ sở II không tổ chức thêm.