16. Sau khi tra soát đạo văn, thì KLTN của sinh viên chỉ được thay đổi 5% theo quy định của nhà trường, làm sao để sinh viên biết được dung lượng thay đổi không vượt quá 5% ?

76

Sinh viên có thể dùng công cụ Compare trên Microsoft Word để ước tính tỉ lệ thay đổi giữa phiên bản đã gửi check đạo văn và bản cuối cùng.