16. Sau khi tra soát đạo văn, thì KLTN của sinh viên chỉ được thay đổi 5% theo quy định của nhà trường, làm sao để sinh viên biết được dung lượng thay đổi không vượt quá 5% ?

100

Sinh viên có thể dùng công cụ Compare trên Microsoft Word để ước tính tỉ lệ thay đổi giữa phiên bản đã gửi check đạo văn và bản cuối cùng.